VPS Serveri

Basic VPS

50 Gb prostora
10 Mbit
2 CPU jezgra
1 GB Memorije

Standard VPS

100 Gb prostora
100Mbit
4 CPU jezgra
2 GB Memorije

Advance VPS

200 Gb prostora
100Mbit
6 CPU jezgra
4 GB Memorije

Mincercaft VPS

50 Gb prostora
10 Mbit
2 CPU jezgra
1 GB Memorije